Liên hệ

  Đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Cần nhận thức đúng và giải pháp toàn diện

  Cập nhật: 08:56, 28/08/2015    PrintIn bài viết   Lượt xem: 978
  Tại Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ NN&PTNT với chủ đề “Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM”, nhiều ý kiến đại biểu nhận định, để đổi mới nông nghiệp, nông thôn, cần có nhận thức đúng và giải pháp toàn diện.

  Thành tựu từ 30 năm đổi mới

  Trong gần 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài, các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản đều có tốc độ phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 1986 đạt 65,1 nghìn tỷ đồng, năm 2005 đạt 182 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần và đến năm 2014 khoảng 830 nghìn tỷ đồng.

   Trong 5 năm qua, kinh tế-xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng Nhà nước vẫn hết sức cố gắng đầu tư cho “tam nông” tăng 2,22 lần so với các năm trước; tỉ trọng chi cho “tam nông” tăng từ 32,8%  lên 41,1% GDP trong năm 2014.

   Nhờ đó, kinh tế-xã hội nói chung, Đời sống nông dân nói riêng đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa lịch sử.  Năm 2014, tăng trưởng nông nghiệp bình quân trên 3%/năm, Đời sốngnông dân tăng gấp 2 lần so với năm 2010; nông thôn mới thành hiện thực ở nhiều vùng trong cả nước với 10% số xã hoàn thành 19 tiêu chí.

  Đến thời điểm cuối năm 2014, cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã có bước chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh sản xuất các loại nông sản có nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao.

  Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệvào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trên thị trường. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã góp phần nâng cao Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn.

  Đời sống nông dân và bộ mặt kinh tế nông thôn có thay đổi lớn. Từ một nước thường xuyên thiếu đói, hằng năm phải nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực, đến nay Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới (sau Ấn Độ và Thái Lan). Thu nhập và Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm bình quân 1,8% /năm; trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật của nông dân được nâng lên rõ rệt.

  Đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Cần nhận thức đúng và giải pháp toàn diện

  Làm đường nông thôn 

  Chương trình xây dựng nông thôn mới đã triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân và đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu được nâng cấp. Với sự cố gắng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đến tháng 1/2015 đã có 785 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 8,8% tổng số xã trên toàn quốc), là một khích lệ lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới.

  Giải pháp đồng bộ

   Mặc dù đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa bền vững, tính cạnh tranh của sản phẩm với khu vực và thế giới còn thấp, Đời sống nông dân vẫn còn khó khăn. Nhiều nơi không còn đói ăn, nhưng chưa giàu.

  Hiện nay, một số văn bản pháp luật chậm được ban hành, sửa đổi, bổ sung nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp. Các chính sách để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn… chưa đồng bộ, chưa đầy đủ.  Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở nhiều nơi chuyển dịch chậm; ngành, nghề, dịch vụ nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng… Cơ cấu lao động nông thôn cơ bản vẫn là thuần nông.  Năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số nông sản phẩm còn thấp. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu. Chất lượng quy hoạch chưa thực sự hợp lý, thiếu sự liên kết, thống nhất giữa các loại quy hoạch, chưa gắn kết chặt chẽ với nguồn lực thực hiện.

  Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, để đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, vấn đề quan trọng nhất là nhận thức đúng ở cả Trung ương và địa phương, từ cán bộ tới nhân dân. Bởi nguyên nhân của những yếu kém trong nông nghiệp không phải đến từ khách quan mà chủ yếu là nguyên nhân chủ quan.

  Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp là một hợp phần của cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế quốc dân, theo đó cần bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

  Bên cạnh đó, kiên trì thực hiện các mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

  Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp: Sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản, nghiên cứu ban hành Luật Thủy lợi để thay thế cho Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Tiến hành tổng kết chính sách thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nhằm sớm ban hành Luật Bảo hiểm nông nghiệp để bảo hiểm các hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp của nông dân.

  Về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường: Cơ cấu lại thị trường nội địa, phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ; chú trọng hơn nữa vào phát triển thị trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số theo hướng khuyến khích phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo đảm lợi ích người sản xuất trực tiếp. 

   Về ứng dụng khoa học công nghệ: Ðẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhất là việc nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản.

  Về phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hoàn chỉnh hệ thống đê sông, đê biển và rừng phòng hộ ven biển, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cụm dân cư đáp ứng yêu cầu phòng, chống bão, lũ…

  Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư phát triển mạnh hơn kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn. Tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn, có chính sách cho doanh nghiệptham gia mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất ưu đãi để triển khai thực hiện mô hình liên kết. Nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ nông dân trong sản xuất và công nghệ sau thu hoạch (trước mắt là sản phẩm lúa gạo) để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.

   Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Có chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao làm việc trong ngành nông nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là cho vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

  Nguồn: Congly.com.vn  [Infographic] 4 tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (14/05/2018)
  Khai mạc hội chợ công nghệ chuyên ngành nông nghiệp (11/05/2018)
  Phát triển phân bón hữu cơ để có nền nông nghiệp bền vững (08/05/2018)
  Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (02/05/2018)
  Hàng loạt ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp (24/04/2018)
  Không thể đi trước, về sau (18/04/2018)
  Xây dựng 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả (13/04/2018)
  Để người dân được sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ mang tiêu chuẩn thế giới (12/04/2018)
  Động lực mới trong nông nghiệp (10/04/2018)
  Chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia (04/04/2018)


  Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xây dựng nền nông nghiệp thông minh (8/24/2015)
  Các khu nông nghiệp công nghệ cao thiết lập liên kết (8/11/2015)
  Từ 1/7/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (8/4/2015)
  Tiếp tục gỡ nút thắt tín dụng cho nông nghiệp (7/31/2015)
  Nông nghiệp: 7 tháng nhập khẩu hơn 13 tỉ USD (7/29/2015)
  Việt Nam vẫn phụ thuộc giống chăn nuôi nước ngoài (7/13/2015)
  Để nông nghiệp nhẹ gánh (7/10/2015)
  Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Moscow (7/8/2015)
  Dọn đường cho doanh nghiệp đầu tư vào KHCN trong nông nghiệp (7/6/2015)
  Khuyến khích DN đầu tư KHCN vào nông nghiệp: Phải có hành động cụ thể (7/3/2015)

Video hoạt động

  Phim tài liệu TH true MILK - Có một trang trại bò sữa như thế

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang chủ      Giới thiệu      Hội viên      Đầu tư      Tin tức & Sự kiện      Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 38/GP-TTĐT do Cục PTTH & TTĐT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2014.
Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp
Tầng 8, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel: +84 4 62761509 Email: ateoffice.cnc@gmail.com
Website thiết kế bởi 5SVN

     logo-gray
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai